Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Russian Fishing 4

 

FishSoft, LLC, („Firma”, „nas” lub „my”) uznaje znaczenie prywatności użytkownika. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) ujawnia praktyki prywatności dla strony internetowej Russian Fishing (http://rf4.pl) i Russian Fishing Forum (http://rf4.pl/forum) (łącznie „Strona”) oraz gra Russian Fishing 4 („Gra” i łącznie z Witryną, „Usługi”). Niniejsza Polityka obejmuje również sposób traktowania danych osobowych i innych informacji, które otrzymujemy lub gromadzimy na temat użytkownika. Niniejszą Politykę należy czytać w połączeniu z Warunkami korzystania z Witryny, które są dostępne pod adresem https://rf4.pl/eula/. Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik zgadza się na przestrzeganie Warunków korzystania z Witryny oraz niniejszej Polityki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki od czasu do czasu. Będziemy powiadamiać o istotnych zmianach w sposobie traktowania danych osobowych poprzez wysłanie powiadomienia na główny adres e-mail podany na koncie użytkownika, poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na Stronie i/lub poprzez aktualizację wszelkich informacji dotyczących prywatności na tej stronie. Dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało przyjęcie do wiadomości zmienionej Polityki i wyrażenie zgody na przestrzeganie i związanie się tą Polityką. KORZYSTAJĄC ZE STRONY I/LUB USŁUG, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZYSTKIE DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZEKAZUJE, MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ NAS W SPOSÓB I W CELACH OPISANYCH PONIŻEJ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ ZE STRONY.

 

 1. Rodzaje informacji, które zbieramy.

Aby lepiej dostarczać użytkownikowi Gry, możemy gromadzić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika („PII”) w celach związanych z naszą działalnością, w celu poprawy zawartości Strony i naszych Usług lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym. Możemy gromadzić takie dane w celu ich przetwarzania, które jest niezbędne do świadczenia Usług w ramach naszych uzasadnionych interesów. Kiedy użytkownik podejmuje pewne działania za pośrednictwem Usług, takie jak rejestracja konta, pobieranie lub zakup produktu lub usługi, przesyłanie treści i/lub zamieszczanie treści lub wysyłanie nam informacji zwrotnych, możemy poprosić go o podanie pewnych informacji na swój temat.

 1. Informacje dostarczone przez użytkownika. Korzystając z Witryny, użytkownik może podać, a firma może zbierać, informacje umożliwiające identyfikację użytkownika(„PII”). Rodzaje informacji, które możemy gromadzić, obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. „PII” obejmuje również inne informacje, takie jak obszary geograficzne lub preferencje, gdy takie informacje są powiązane z informacjami identyfikującymi konkretną osobę.
 2. Informacje zbierane automatycznie. Podczas korzystania z Witryny możemy automatycznie rejestrować pewne informacje z urządzenia użytkownika za pomocą różnego rodzaju technologii, w tym plików cookie. Takie „automatycznie zbierane” informacje mogą obejmować adres IP lub inny adres lub identyfikator urządzenia, typ przeglądarki internetowej i/lub urządzenia, strony lub treści przeglądane lub wchodzące w interakcję ze Stroną oraz daty i godziny dostępu lub korzystania ze Strony.
 3. Informacje z innych źródeł. Firma może uzyskiwać informacje, w tym informacje osobiste, od stron trzecich i ze źródeł innych niż Witryna. Jeśli informacje z innych źródeł zostaną połączone lub skojarzone z informacjami „PII” zebranymi za pośrednictwem Witryny, takie połączone informacje będą traktowane jako informacje „PII” zgodnie z niniejszymi Zasadami.
 4. Informacje zbiorcze. Informacje zbiorcze to informacje, które same w sobie nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Gromadzimy pewne informacje o użytkowniku na podstawie tego, gdzie odwiedza on Stronę, jakie inne strony internetowe mogły go do nas skierować oraz w jaki sposób korzysta on z Gry. Informacje te, gromadzone na wiele różnych sposobów, są kompilowane i analizowane zarówno na podstawie danych osobowych, jak i zbiorczych. Informacje te mogą obejmować Uniform Resource Locator („URL”), który wskazuje na stronę, z której przyszedł użytkownik, adres URL, na który przechodzi po odwiedzeniu naszej Strony, używaną przeglądarkę oraz adres protokołu internetowego („IP”).

 

 1. Jak zbieramy informacje.

Nie zbieramy żadnych informacji osobistych o użytkowniku, chyba że użytkownik poda je nam dobrowolnie. Jednak użytkownik może być zobowiązany do przekazania nam pewnych informacji osobistych, gdy zdecyduje się skorzystać z pewnych produktów lub usług oferowanych przez nas. Mogą one obejmować: (a) rejestracja konta; (b) pobranie Gry; (c) korzystanie z forum i/lub funkcji czatu; (d) wysłanie nam wiadomości; (e) przesłanie formularza lub przekazanie innych informacji; lub (e) przesłanie karty kredytowej lub innych informacji dotyczących płatności. Należy jednak pamiętać, że ani Strona ani Gra nie przetwarzają kart kredytowych ani nie przyjmują innych informacji dotyczących płatności. Przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem usług stron trzecich, takich jak Paypal.com

 

 1. Jak wykorzystujemy informacje.

Możemy korzystać z informacji, które są zbierane na różne sposoby w dostarczaniu Witryny, w tym, ale nie tylko, następujące:

 1. Operacje. Przede wszystkim wykorzystujemy informacje identyfikujące użytkownika („PII”), aby zapewnić mu grę. Możemy wykorzystywać informacje identyfikujące użytkownika („PII”) do obsługi, utrzymania, udoskonalania i udostępniania wszystkich funkcji Strony, świadczenia usług i dostarczania informacji, o które prosi użytkownik, odpowiadania na komentarze i pytania oraz zapewniania wsparcia dla użytkowników.
 2. Ulepszenia. Firma może wykorzystać zgromadzone informacje identyfikujące użytkownika („PII”) do zrozumienia i analizy trendów i preferencji dotyczących użytkowania, do ulepszenia Witryny oraz do opracowania nowych usług, funkcji i funkcjonalności.
 3. Komunikacja. Firma może wykorzystywać informacje identyfikujące użytkownika („PII”) do komunikacji z użytkownikiem w celach administracyjnych, takich jak obsługa klienta, aktualizacje zasad i warunków oraz komunikacja dotycząca usług. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości za pośrednictwem łącza w otrzymanej wiadomości e-mail lub kontaktując się z firmą w sposób opisany w sekcji „Kontakt” poniżej.
 4. Rozwiązywanie problemów. Możemy wykorzystywać informacje identyfikujące użytkownika („PII”) w celu rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów i egzekwowania naszych umów z użytkownikiem, w tym Warunków korzystania z serwisu i niniejszej Polityki. Możemy również wykorzystywać pewne Informacje zbiorcze w celu ulepszenia naszych Usług. Na przykład możemy wykorzystać adres IP użytkownika do diagnozowania problemów, administrowania naszymi usługami i zbierania informacji demograficznych.
 5. Pliki cookie i technologia śledzenia. Możemy wykorzystywać automatycznie zebrane informacje oraz inne informacje zebrane na Stronie za pomocą plików cookie i podobnych technologii w celu: (i) personalizacji usług Strony; (ii) monitorowania i analizowania skuteczności Strony; oraz (iii) monitorowania zbiorczych wskaźników użytkowania strony, takich jak liczba odwiedzających i przeglądanych stron. Plik cookie to mały plik tekstowy z danymi, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu użytkownika i który jednoznacznie identyfikuje użytkownika. Pliki cookie mogą również zawierać bardziej spersonalizowane informacje, takie jak adres IP, typ przeglądarki, serwer, na którym użytkownik jest zalogowany, numer kierunkowy i kod pocztowy powiązany z serwerem oraz imię i nazwisko.

 

 1. Udostępnianie informacji. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych Zasadach, nie ujawniamy celowo informacji identyfikujących użytkownika („PII”) stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody. Firma może ujawnić informacje stronom trzecim za zgodą użytkownika, jak również w następujących okolicznościach:
 2. Informacje nieograniczone. Treści generowane przez użytkownika i umieszczane w Witrynie lub w którejkolwiek z powiązanych z nią witryn mediów społecznościowych są objęte wyłączną odpowiedzialnością użytkownika i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści ani nie jesteśmy z nimi związani. Wszelkie informacje, które dobrowolnie udostępniasz publicznie na Stronie, będą dostępne dla każdej osoby, która ma dostęp do tych treści. Nie możemy i nie będziemy gwarantować bezpieczeństwa treści generowanych przez użytkownika.
 3. Dostawcy usług. W niektórych przypadkach możemy współpracować z dostawcami usług, którzy zapewniają tworzenie stron internetowych, aplikacji, hosting, utrzymanie i inne usługi. Te strony trzecie mogą mieć dostęp do informacji identyfikujących użytkownika („PII”) lub je przetwarzać w ramach świadczenia takich usług. Ograniczamy informacje przekazywane tym usługodawcom do tych, które są racjonalnie niezbędne do wykonywania ich funkcji.
 4. Informacje nieosobiste. Firma może udostępniać osobom trzecim pewne automatycznie gromadzone, zebrane lub w inny sposób nieidentyfikowalne informacje w różnych celach, w tym: (i) w celu spełnienia obowiązków sprawozdawczych; oraz (ii) w celach biznesowych lub marketingowych.
 5. Zgodność z prawem. Firma może ujawnić informacje identyfikujące użytkownika („PII”) lub inne informacje, jeśli wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do przestrzegania obowiązującego prawa, w odpowiedzi na ważny nakaz sądowy, sądowe lub inne rządowe wezwanie lub nakaz, lub w celu innej współpracy z organami ścigania lub innymi agencjami rządowymi. Firma zastrzega sobie również prawo do ujawnienia informacji identyfikujących użytkownika („PII”) lub innych informacji, które w dobrej wierze uzna za stosowne lub konieczne, aby: (i) podjęcia środków zapobiegawczych przed odpowiedzialnością; (ii) ochrony przed nieuczciwymi, nadużywającymi lub niezgodnymi z prawem zastosowaniami lub działaniami; (iii) zbadania i obrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami osób trzecich; lub (iv) ochrony naszej własności lub innych praw prawnych, egzekwowania naszych umów lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa innych osób.
 6. Zmiana struktury/własności. Informacje, w tym informacje identyfikujące użytkownika („PII”), mogą zostać ujawnione lub w inny sposób przekazane nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi w ramach jakiejkolwiek fuzji, przejęcia, finansowania zadłużenia, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, a także w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub postępowania naprawczego, w którym informacje są przekazywane jednej lub kilku stronom trzecim jako jeden z naszych aktywów biznesowych, i tylko wtedy, gdy odbiorca informacji identyfikujących użytkownika („PII”) zobowiąże się do przestrzegania zasad ochrony prywatności, które są zasadniczo zgodne z niniejszymi Zasadami.

 

 1. Dobrowolne ujawnienie.

Wszelkie informacje, które ujawniasz podczas korzystania z Usług, w tym poprzez interakcję z forum i funkcjami czatu na stronie, są według Twojego uznania i na Twoje własne ryzyko. Wszelkie informacje ujawnione przez użytkownika za pośrednictwem forum i/lub czatu stają się informacjami publicznymi i mogą być wykorzystane przez osoby trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości to zalecenie i akceptuje to ryzyko poprzez korzystanie z forum i/lub funkcji czatu. Takie działania są poza naszą kontrolą i niniejsza Polityka nie ma zastosowania do takich informacji.

 

 1. Aktualizacja i poprawianie informacji.

Szanujemy prawo użytkownika do prywatności i zapewniamy mu rozsądny dostęp do informacji identyfikujących użytkownika („PII”), które mógł przekazać w trakcie korzystania z Witryny. Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp lub zmienić jakiekolwiek informacje lub informacje identyfikujące użytkownika („PII”), które przechowujemy na jego temat, może skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji „Kontakt”. Na prośbę użytkownika usuniemy lub zablokujemy wszelkie odniesienia do niego z naszych rejestrów. Firma może zachować niektóre podane przez użytkownika informacje w celu wykonania kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analizy, wypełnienia zobowiązań prawnych lub w innych przypadkach, gdy firma ma uzasadnione powody, aby to zrobić. Użytkownik może w dowolnym momencie odmówić udostępnienia nam określonych informacji identyfikujących użytkownika („PII”), w którym to przypadku firma może nie być w stanie zapewnić użytkownikowi niektórych funkcji i możliwości korzystania z Witryny. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego informacji identyfikujących użytkownika („PII”) z uzasadnionych przyczyn, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Użytkownik ma zawsze prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas komercyjne wiadomości e-mail, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z niej, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji „Kontakt”. Należy pamiętać, że rozpatrzenie wniosku może potrwać do 10 dni roboczych. Ponadto, nawet po rezygnacji z otrzymywania wiadomości handlowych, użytkownik może nadal otrzymywać wiadomości administracyjne dotyczące Witryny. Użytkownik musi niezwłocznie zaktualizować swoje informacje identyfikujące użytkownika („PII”), jeśli ulegną one zmianie.

 

 1. Bezpieczeństwo informacji identyfikujących użytkownika („PII”).

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić informacje identyfikujące użytkownika („PII”) i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do nich lub nieautoryzowanym zmianom, ujawnieniu lub zniszczeniu informacji identyfikujących użytkownika („PII”). Firma wykorzystuje informacje identyfikujące użytkownika („PII”) tylko do celów, dla których zostały one zebrane, lub w celu spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów prawnych lub etycznych dotyczących raportowania lub przechowywania informacji. Ograniczamy dostęp do informacji identyfikujących użytkownika („PII”) tylko do określonych pracowników, wykonawców i agentów, którzy mają uzasadnioną potrzebę dostępu do informacji. Niestety, nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet lub jakąkolwiek sieć bezprzewodową. W związku z tym, choć staramy się chronić informacje identyfikujące użytkownika („PII”), użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (a) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności związane z Internetem, które są poza naszą kontrolą; oraz (b) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności jakichkolwiek i wszystkich informacji i danych wymienianych między Użytkownikiem a nami. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do nas, a użytkownik robi to na własne ryzyko. Firma nie może również zagwarantować, że takie informacje nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia jakichkolwiek naszych fizycznych, technicznych lub zarządczych zabezpieczeń. Jeśli użytkownik uważa, że jego informacje identyfikujące użytkownika („PII”) zostały naruszone, powinien skontaktować się z nami na adres podany w sekcji „Kontakt”. Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa, poinformujemy użytkownika i władze o wystąpieniu takiego naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 1. Strony internetowe osób trzecich.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do Strony, a nie do stron internetowych partnerów, podmiotów stowarzyszonych lub innych osób trzecich. Użytkownik może zostać poproszony o zaakceptowanie dodatkowych zasad przed skorzystaniem z linków dostępnych za pośrednictwem Strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki i zasady ochrony prywatności i bezpieczeństwa witryn lub usług osób trzecich, do których linki lub dostęp są udostępniane za pośrednictwem Strony. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem im informacji.

 

 1. Serwery stron trzecich. Niektóre informacje przechowywane lub przesyłane przez firmę w ramach niniejszej Umowy, w tym informacje identyfikujące użytkownika („PII”), mogą być przechowywane, zarządzane lub w inny sposób obsługiwane przez osoby trzecie. Użytkownik rozumie i zgadza się, że firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na serwery stron trzecich lub za ich pośrednictwem, a użytkownik niniejszym zwalnia firmę z wszelkiej związanej z tym odpowiedzialności zgodnie ze zwolnieniami z odpowiedzialności, ograniczeniami odpowiedzialności i polityką prywatności zawartymi w niniejszym dokumencie. Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, należy pamiętać, że nie będziemy przekazywać informacji, w tym informacji identyfikujących użytkownika („PII”), do kraju spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Osoby niepełnoletnie.

Aby uzyskać zgodę na korzystanie z tej Witryny, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Firma nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie ujawnia świadomie informacji identyfikujących użytkownika („PII”) dotyczących osób nieletnich. Jeśli użytkownik jest w wieku od 13 do 17 lat, może korzystać z Usług za wyraźną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny użytkownika kontroluje jego informacje identyfikujące użytkownika („PII”), a my odpowiadamy na wiadomości od rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika.

 

 1. Przechowywanie danych.

Przechowujemy informacje osobiste zebrane od użytkownika przez ograniczony okres czasu, tak długo jak potrzebujemy tych danych do realizacji celów, dla których zostały pierwotnie zebrane, chyba że prawo wymaga inaczej. Zachowamy i wykorzystamy informacje, które są niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów i egzekwowania naszych umów.

 

 1. Prywatność UE-USA.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione starania, aby przestrzegać Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE, określonego przez Unię Europejską, dotyczącego gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przestrzegamy wymogów dotyczących powiadomienia, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania.

 

 1. Mieszkańcy Kalifornii. Ustawa o prywatności konsumentów w Kalifornii zapewnia niektórym mieszkańcom Kalifornii dodatkowe prawa wymienione poniżej.
 2. Prawo do wiedzy. Masz prawo wiedzieć i zobaczyć, jakie dane o Tobie zebraliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym:
 3. Kategorie PII, które zgromadziliśmy na temat użytkownika;
 4. Kategorie źródeł, z których zostały zebrane informacje identyfikujące użytkownika („PII”);

iii. Cel biznesowy zbierania informacji identyfikujących użytkownika („PII”);

 1. Kategorie stron trzecich, którym firma udostępnia informacje identyfikujące użytkownika („PII”); oraz
 2. Konkretne elementy informacji identyfikujących użytkownika („PII”) zebrane na temat użytkownika.
 3. Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo zażądać od firmy usunięcia zebranych przez nią informacji identyfikujących użytkownika („PII”) (i nakazać dostawcom usług zrobienie tego samego). Istnieje jednak szereg wyjątków, które obejmują, ale nie ograniczają się do sytuacji, gdy informacje są niezbędne dla nas lub strony trzeciej do wykonania jednej z następujących czynności:
 4. Dostarczyć Państwu towar lub usługę:
 5. Wykonania umowy między nami a Państwem;

iii. Chronić Państwa bezpieczeństwo i ścigać osoby odpowiedzialne za jego naruszenie;

 1. Naprawić nasz system w przypadku wystąpienia błędu, wirusa lub złośliwego oprogramowania;
 2. Chronić prawa do wolności słowa przysługujące Tobie lub innym użytkownikom;
 3. Przestrzegania kalifornijskiej ustawy o prywatności w komunikacji elektronicznej (Cal. Penal Code §1546 et seq.);

vii. Zaangażować się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w interesie publicznym, które przestrzegają wszystkich innych obowiązujących przepisów dotyczących etyki i prywatności;

viii. Wypełniania zobowiązań prawnych; lub

 1. Wykorzystania informacji w inny wewnętrzny i zgodny z prawem sposób, zgodny z kontekstem, w którym zostały one przekazane.
 2. Korzystanie z praw do prywatności w Kalifornii. Aby zażądać dostępu do swoich informacje identyfikujące użytkownika („PII”) lub ich usunięcia albo skorzystać z innych praw dotyczących danych zgodnie z prawem stanu Kalifornia, należy skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji „Kontakt”.

 

 1. Kontakt. Inne zasady dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika można znaleźć w Warunkach korzystania z serwisu https://rf4.pl/eula/. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zapytań dotyczących niniejszej Polityki, wykorzystywania przez nas informacji identyfikujących użytkownika („PII”) lub naszych praktyk w zakresie prywatności, należy skontaktować się z nami, korzystając z informacji kontaktowych dostępnych na info@rf4game.com.