Warunki użytkowania i licencji (w tym warunki odstąpienia od umowy)

Warunki użytkowania i licencji dotyczące użytkowania gry online „Russian Fishing 4” 
Stan na lipiec 2022 r.

1.Akceptacja Warunków.

FishSoft LLC, 10600 W Alameda Ave, Unit 301, Lakewood, CO 80226 USA („Firma”, „my” lub „nas”), udostępnia stronę internetową Russian Fishing (https://rf4.pl/) oraz forum Russian Fishing https://rf4.pl/forum/) (zwanych łącznie „Stroną”), jak również grę Russian Fishing 4 („Gra”), pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika poniższych Warunków Użytkowania („Warunki”), „Zasad użytkowania forum” oraz „Zasad zachowania w grze”, jak również wszelkich innych pisemnych umów pomiędzy nami a użytkownikiem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych Warunków od czasu do czasu z lub bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Strony i niniejszych Warunków. Dalsze korzystanie z tej Strony i Gry po wprowadzeniu takich zmian będzie stanowić potwierdzenie i akceptację zmienionych Warunków. W rozumieniu niniejszych Warunków, odniesienia do naszych „Podmiotów Powiązanych” obejmują naszych właścicieli, licencjobiorców, cesjonariuszy, podmioty zależne, spółki powiązane, członków zarządu, dyrektorów, dostawców, partnerów, sponsorów, reklamodawców i obejmują, bez ograniczeń, wszystkie strony zaangażowane w tworzenie, produkcję i/lub dostarczanie tej Strony, Gry i ich zawartości. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY I GRY, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI NIE CHCESZ BYĆ ZWIĄZANY TYMI WARUNKAMI, OPUŚĆ STRONĘ I NIE KORZYSTAJ Z GRY. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z TEJ STRONY, GRY LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY I/LUB GRY. NINIEJSZE WARUNKI OBOWIĄZUJĄ OD MOMENTU KLIKNIĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA ZGODĘ. Aby móc grać w Grę i/lub korzystać ze Strony, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

2.Własność.

Strona i Gra oraz wszystkie powiązane materiały stanowią wyłączną własność lub odpowiednio licencjonowaną własność Firmy. Strona i Gra są licencjonowane, a nie sprzedawane, użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków. Nie sprzedajemy żadnego tytułu, prawa własności, ani udziału w lub do Strony lub Gry. Korzystając z tej Strony i/lub Gry, użytkownik wyraża zgodę jedynie na niewyłączną, niezbywalną licencję na korzystanie, zgodnie z niniejszymi Warunkami, ze Strony i/lub Gry i/lub innych materiałów zastrzeżonych osób trzecich, które są w nich zawarte. Zastrzegamy sobie i zachowujemy wszelkie stosowne prawa, tytuły i udziały (w tym, lecz nie wyłącznie, prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i usługowe oraz inne prawa własności intelektualnej) do Strony i Gry oraz wszystkich związanych z nimi materiałów. Wszelkie wypłacone honoraria stanowią opłatę licencyjną za korzystanie z Gry.

3.Gra.

Spółka udostępnia Grę dla użytkowników w Internecie. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, na własny koszt, wszelkiego sprzętu niezbędnego do korzystania z Gry, w tym komputera lub urządzenia mobilnego, oraz własnego dostępu do Internetu (w tym uiszczenie opłat związanych z takim dostępem). Użytkownik nie będzie korzystał z żadnego programu ani technologii w celu obejścia zasad Gry, ani nie będzie oszukiwał, ani nie będzie czerpał nieuczciwych lub niedozwolonych korzyści w ramach Gry, ani też nie będzie wykorzystywał żadnej części Gry do wykonywania usług w zamian za zapłatę od osoby trzeciej za wykonanie tych usług.

4.Brak gwarancji.

Mimo że Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość Strony i Gry, użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie możemy obiecać ani zagwarantować określonych wyników korzystania ze Strony lub Gry. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub usunięcie konta użytkownika w ramach Gry, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może utracić wszelkie udogodnienia, przywileje, zarobki lub korzyści związane z Grą oraz że nie będziemy ponosić odpowiedzialności ani nie będziemy zobowiązani do zrekompensowania mu takich strat. Jeśli użytkownik odkryje wadę lub błąd na Stronie lub w Grze, jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić nam takie odkrycie i nie będzie wykorzystywał tej wady lub błędu na swoją korzyść.

5.Tymczasowe przerwy w działaniu.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że tymczasowe przerwy w dostępie do Strony lub Gry mogą wystąpić jako normalne wydarzenia, które są poza naszą kontrolą. Użytkownik rozumie i zgadza się również, że nie mamy kontroli nad sieciami lub usługami osób trzecich, które mogą być wykorzystywane do zapewnienia użytkownikowi dostępu do Strony lub Gry. Użytkownik zgadza się, że Strona i Gra są dostarczane „TAKIE JAK SĄ” i że nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, usunięcie, błędne dostarczenie lub brak przechowywania jakichkolwiek informacji, komunikatów użytkownika lub ustawień personalizacji. Użytkownik ponadto rozumie i zgadza się, że Strona i/lub Gra mogą być niedostępne z powodu konserwacji, a my dołożymy wszelkich starań, aby poinformować go o planowanej konserwacji z wyprzedzeniem.

6.Opłaty.

Jeśli użytkownik zdecyduje się dokonać jakichkolwiek zakupów na Stronie lub w Grze, zgadza się na uiszczenie wszelkich opłat związanych z takimi zakupami. Ani Strona, ani Gra nie przetwarzają kart kredytowych ani nie przyjmują innych informacji dotyczących przetwarzania płatności. Przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem usług stron trzecich, takich jak Paypal.com. W przypadku, gdy Użytkownik zapisze się na usługę, która ma charakter ciągły i wiąże się z powtarzającymi się opłatami (takimi jak abonament), opłaty takie będą naliczane z góry za usługę. Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszystkie kwoty wpłacone do nas są nieodwołalne i żadne pieniądze nie zostaną zwrócone w żadnych okolicznościach, z wyjątkiem wyłącznego uznania Spółki.

7.Zaległe kwoty.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu firma obsługująca kartę kredytową użytkownika odmówi lub w inny sposób odmówi zapłaty kwoty należnej za zakup na Stronie lub w Grze, użytkownik zgadza się, że możemy, według naszego uznania, zawiesić lub odebrać mu dostęp do Strony i/lub Gry i możemy zażądać od niego zapłaty wszelkich zaległych kwot (w tym wszelkich opłat lub kar pobieranych od stron trzecich) w inny sposób, który może być przez nas zaakceptowany. W przypadku konieczności podjęcia działań prawnych w celu odzyskania należnych kwot, Użytkownik zgadza się zwrócić nam wszystkie koszty poniesione w celu odzyskania należnych kwot, w tym honoraria adwokackie i inne koszty prawne.

8.Postępowanie użytkownika.

Korzystając ze Strony i/lub Gry, Użytkownik zobowiązuje się nie (a) gromadzić adresów e-mail ani innych informacji kontaktowych innych użytkowników; (b) wysyłać niezamówionych komunikatów do innych użytkowników; (c) podejmować jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych działań ani w żaden sposób nie uszkadzać, nie wyłączać, nie przeciążać ani nie zakłócać działania Strony lub Gry; (d) podawać nieprawdziwych informacji o sobie, swoim wieku lub powiązaniach z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; (e) przesyłać, publikować, przekazywać, udostępniać, przechowywać ani w inny sposób udostępniać publicznie jakichkolwiek prywatnych informacji osób trzecich; (f) pozyskiwania danych osobowych, haseł lub informacji umożliwiających identyfikację osób w celach komercyjnych, nieautoryzowanych lub niezgodnych z prawem; (g) zamieszczania, przesyłania, udostępniania lub w inny sposób udostępniania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego bądź telekomunikacyjnego; (h) zamieszczać, wysyłać, przekazywać, udostępniać, przechowywać lub w inny sposób udostępniać treści, które stanowiłyby, zachęcały lub dostarczały instrukcji do popełnienia przestępstwa, naruszałyby prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodowałyby powstanie odpowiedzialności lub naruszałyby jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe; (i) wykorzystywać lub próbować wykorzystywać konto, usługę lub system innej osoby lub tworzyć fałszywej tożsamości; (j) zakłócania lub przerywania działania Strony lub Gry albo serwerów lub sieci połączonych ze Stroną lub Grą, lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymogów, procedur, zasad lub regulaminów sieci połączonych ze Stroną lub Grą; (k) ułatwiania lub zachęcania do naruszania niniejszej Umowy; (l) korzystania z botów lub jakichkolwiek złośliwych programów oszukujących, wykorzystywanych w celu uzyskania przewagi w Grze; (m) zamieszczania jakichkolwiek informacji, zawierających nagość, przemoc lub obraźliwe materiały, lub zawierających link do takich treści; (n) wykorzystywania Gry lub Strony do celów komercyjnych, w tym między innymi do: dystrybucji reklam lub gromadzenia i przekazywania wirtualnych przedmiotów na sprzedaż; (o) wykorzystywać Gry lub Strony do dystrybucji lub przekazywania danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, w tym m.in. danych paszportowych, numerów telefonów i adresów; (p) wykorzystywać Gry lub Strony do propagandy, demonstrowania lub rozpowszechniania nazistowskich, faszystowskich lub ekstremistycznych parafernaliów lub symboli, tworzyć lub zmieniać w grze, na forach (pseudonimy) nicków po nazwiskach nazistowskich, faszystowskich lub ekstremistycznych przywódców lub przestępców; (q) wykorzystywać Gry lub Strony do przesyłania nieautoryzowanych komunikatów, w tym, bez ograniczeń, wiadomości-śmieci, listów, spamu oraz wszelkich materiałów, które przyczyniają się do powstawania złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących i elementów do pobrania, jak również zamieszczać linków do takich materiałów ani (r) adaptować, zmieniać, modyfikować, dekompilować, demontować, odszyfrowywać lub wykonywać innych działań z wykorzystaniem kodu obiektowego Gry, w celu naruszenia systemu ochrony Gry przed nieuprawnionym użyciem, uzyskiwać informacji o implementacji algorytmów wykorzystywanych w Grze, uzyskiwać dostępu do danych wykorzystywanych do wewnętrznej pracy Gry lub tworzyć oprogramowania pochodnego z wykorzystaniem Gry, bez pisemnej zgody Spółki.

9.Treści stworzone przez użytkownika.

Korzystanie przez użytkownika ze Strony, w tym z Forum, podlega wszelkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i posty zamieszczane na Stronie lub w Grze. Publikując informacje na Stronie lub w inny sposób korzystając z usług komunikacyjnych, tablic ogłoszeń, grup dyskusyjnych lub innych usług interaktywnych dostępnych na Stronie lub w Grze, Użytkownik zgadza się, że nie będzie zamieszczał komentarzy, wiadomości, linków, kodu ani innych informacji, które:

  1. Są niezgodne z prawem, zawierają groźby, są obraźliwe, nękające, oszczercze, zwodnicze, nieuczciwe, naruszają prywatność innych osób lub zawierają graficzne opisy treści o charakterze seksualnym lub przemocy;
  2. Wiktymizuje, nęka, poniża lub zastrasza osobę lub grupę osób na podstawie religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, wieku lub niepełnosprawności;
  3. Narusza jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, prawo do wizerunku lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;
  4. Zawierają niezamówione reklamy, śmieci lub masowe wiadomości e-mail (znane również jako „spam”), łańcuszki, wszelkie inne formy nieautoryzowanego nagabywania lub wszelkie formy loterii lub hazardu;
  5. Zawierają jakąkolwiek formę złośliwego kodu, plików lub programów, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego lub w inny sposób powodują szkody lub umożliwiają uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji osób trzecich;
  6. Narusza bezpieczeństwo, naraża na szwank lub w inny sposób umożliwia dostęp do zabezpieczonych, chronionych lub niedostępnych obszarów Witryny lub próbuje uzyskać dostęp do innej sieci lub serwera za pośrednictwem konta użytkownika w Witrynie; lub
  7. Podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym naszych pracowników lub przedstawicieli.

 

10.Brak poparcia.

Firma nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne materiały zamieszczane lub przesyłane przez użytkowników na jakiejkolwiek części Strony lub w Grze. Nie zobowiązujemy się do wstępnego sprawdzania, kontrolowania ani monitorowania komentarzy zamieszczanych na Stronie. My i nasi agenci zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich postów, które naszym zdaniem nie są zgodne z niniejszymi Warunkami i innymi zasadami postępowania użytkowników na naszej Stronie lub są w inny sposób szkodliwe, budzące zastrzeżenia lub niepoprawne. Nie ponosimy odpowiedzialności za niepowodzenie lub opóźnienie w usunięciu takich postów.

11.Strony i informacje stron trzecich.

Niniejsza Strona może przekierowywać lub odsyłać do innych stron w Internecie lub w inny sposób zawierać odniesienia do informacji, produktów lub usług udostępnianych przez niezależne strony trzecie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby współpracować z zaufanymi, renomowanymi dostawcami, od czasu do czasu takie strony mogą zawierać informacje, materiały lub zasady, które niektórzy mogą uznać za nieodpowiednie lub budzące sprzeciw. Użytkownik rozumie, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność, przyzwoitość lub legalność treści umieszczonych na stronach internetowych osób trzecich, ani za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek odniesieniach na tych stronach. Włączenie takiego linku lub odniesienia jest zapewnione jedynie dla wygody i nie oznacza poparcia lub powiązania z Witryną lub stroną przez nas, ani jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i implikowanej.

12.Promocje.

Od czasu do czasu Strona i/lub Gra mogą zawierać reklamy oferowane przez osoby trzecie. Użytkownik może prowadzić korespondencję z reklamodawcami lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców pokazujących ich produkty według własnego uznania. Wszelka taka korespondencja lub promocje, w tym dostawa i zapłata za towary i usługi przez te osoby trzecie, oraz wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia z tym związane, odbywają się wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a daną osobą trzecią. Nie ponosimy odpowiedzialności, zobowiązań ani obowiązku za jakąkolwiek część takiej korespondencji lub promocji.

13.Treść.

Na potrzeby niniejszych Warunków „treść” definiowana jest jako wszelkie informacje, dokumentacja, komunikaty, oprogramowanie, opublikowane prace, zdjęcia, wideo, grafika, muzyka, dźwięki lub inne materiały dostępne na Stronie lub w Grze. Wszystkie treści są chronione wszelkimi prawami własności intelektualnej i/lub innymi prawami własności dostępnymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w treści są własnością lub są licencjonowane przez Firmę lub jej Podmioty Stowarzyszone. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na Stronie lub w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna z treści nie może być kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, pobierana, przesyłana, publikowana, wyświetlana, przesyłana lub dystrybuowana w jakikolwiek sposób bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Wszystkie niestandardowe grafiki, ikony, loga i nazwy usług są zarejestrowanymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usług firmy lub jej filii. Wszystkie inne znaki towarowe lub usługowe są własnością ich właścicieli. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie daje użytkownikowi prawa do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego, znaku usługowego, logo i/lub nazwy Gry, Firmy lub jej Oddziałów. Ani my, ani nasze Podmioty powiązane nie gwarantują ani nie oświadczają, że korzystanie przez użytkownika z materiałów wyświetlanych na tej Stronie lub uzyskanych za jej pośrednictwem nie będzie naruszać praw osób trzecich.

14.Ograniczenia dotyczące korzystania z treści.

Z wyjątkiem pojedynczej kopii wykonanej na użytek własny, użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować, publikować, przesyłać, zamieszczać, transmitować ani rozpowszechniać żadnych treści ze Strony lub Gry w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie treści narusza nasze interesy w zakresie własności intelektualnej i może skutkować sankcjami karnymi lub cywilnymi.

15.Treści tworzone przez użytkownika.

 Z zastrzeżeniem naszej Polityki Prywatności (znajdującej się pod adresem https://rf4.pl/privacysite/), wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane przez Ciebie do tej Strony lub do nas, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej czy innych środków, z jakiegokolwiek powodu, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone treści użytkownika („Treści Użytkownika”). Podczas gdy zachowujesz wszystkie prawa do Treści Użytkownika, przyznajesz nam (w tym naszym pracownikom i podmiotom stowarzyszonym) niewyłączne, w pełni opłacone, wieczyste i ogólnoświatowe prawo do kopiowania, dystrybucji, wyświetlania, publikowania, tłumaczenia, dostosowywania, modyfikowania i innego wykorzystywania Treści Użytkownika w dowolnym celu, niezależnie od formy lub nośnika, w którym jest wykorzystywana.

16.Prawa własności intelektualnej.

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy o to samo. W przypadkach, gdy zostaniemy powiadomieni o domniemanym naruszeniu praw Firmy lub Treści Użytkownika, może zostać podjęta decyzja o usunięciu dostępu lub uniemożliwieniu dostępu do takich materiałów, zgodnie z postanowieniami „safe harbor” ustawy Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c) („DMCA”). Możemy również w dobrej wierze podjąć próbę skontaktowania się z osobą, która przesłała materiał, którego dotyczy naruszenie, aby mogła złożyć kontr-zgłoszenie. Jeśli użytkownik uważa, że prawa autorskie jego lub innej osoby zostały naruszone przez Firmę lub Treści Użytkowników na Stronie lub w Grze, może on (lub właściciel lub posiadacz praw, łącznie „Posiadacz Praw”) powiadomić nas zgodnie z DMCA. Zawiadomienie można wysłać do nas na adres info@rf4game.com. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich możemy tymczasowo lub na stałe usunąć wskazane materiały ze Strony bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony.

17.Aktualizacje.

Możemy od czasu do czasu tworzyć zaktualizowane wersje Strony i/lub Gry i udostępniać takie aktualizacje użytkownikowi za opłatą lub bezpłatnie. O ile nie zostanie to wyraźnie stwierdzone inaczej, wszelkie takie aktualizacje będą podlegać niniejszym Warunkom, w tym wszelkim poprawkom do niniejszych Warunków, które zostaną określone według naszego uznania.

18.Przechowywanie zapewnione przez nas.

Jeśli użytkownik przechowuje jakiekolwiek dane osobowe na naszych serwerach, rozumie i zgadza się przestrzegać naszych ogólnych praktyk i ograniczeń dotyczących korzystania z Gry, w tym m.in. maksymalnej liczby dni, przez które przechowywane są przesłane treści, maksymalnej przestrzeni dyskowej, która zostanie przydzielona, oraz maksymalnej liczby przypadków, w których użytkownik może uzyskać dostęp do usług w danym okresie. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie lub brak możliwości przechowywania jakichkolwiek treści przechowywanych lub przesyłanych na lub za pośrednictwem Strony lub Gry. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub likwidacji kont, które nie uiściły wymaganej opłaty (jeśli dotyczy), które pozostają nieaktywne przez nietypowy okres czasu lub w przypadkach, gdy użytkownik naruszył niniejsze Warunki.

19.Wymagane logowanie.

W celu uzyskania dostępu do niektórych elementów Gry na tej stronie lub zamieszczenia Treści użytkownika, użytkownik może zostać poproszony o założenie konta i podanie hasła. Nasza strona rejestracji konta wymaga podania pewnych danych osobowych („Informacje o rejestracji”). Użytkownik będzie miał możliwość utrzymywania i okresowego aktualizowania swoich Informacji o rejestracji według własnego uznania. Rejestrując się, użytkownik zgadza się, że wszystkie informacje podane przez niego jako Informacje Rejestracyjne są prawdziwe i dokładne oraz że będzie utrzymywał i aktualizował te informacje zgodnie z wymaganiami, aby były one aktualne, kompletne i dokładne.

20.Hasła i bezpieczeństwo.

W przypadku rejestracji konta na Stronie, użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa i poufności swojego hasła i że jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania i/lub opłaty, które są ponoszone w ramach konta. W związku z tym należy podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że inne osoby nie uzyskają dostępu do Twojego hasła i konta.

21.Zrzeczenie się odpowiedzialności.

WSZYSTKIE TREŚCI SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMYWANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, NIE GWARANTUJEMY, ŻE (A) ZAWARTOŚĆ LUB GRA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (B) ZAWARTOŚĆ, GRA LUB STRONA BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; (C) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ W WYNIKU KORZYSTANIA Z OFEROWANEJ ZAWARTOŚCI LUB GRY BĘDĄ SKUTECZNE, DOKŁADNE LUB WIARYGODNE; LUB (D) JAKOŚĆ JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI LUB GRY ZAKUPIONEJ LUB UZYSKANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD NAS LUB NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, POMYŁEK LUB WAD. STRONA LUB GRA MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY TECHNICZNE LUB INNE, NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY W TREŚCI, WITRYNIE LUB GRZE, W TYM W CENACH I OPISACH PRODUKTÓW LUB USŁUG, W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ POWIADOMIENIA. ZAWARTOŚĆ MOŻE BYĆ NIEAKTUALNA I NIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO JEJ AKTUALIZACJI. KORZYSTANIE Z GRY LUB POBIERANIE ALBO INNE NABYWANIE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM STRONY ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ PRZY ZGODZIE UŻYTKOWNIKA NA PONOSZENIE WYŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z TAKICH DZIAŁAŃ. NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

22.Transakcje handlowe.

Korzystając ze Strony i Gry, użytkownik może mieć możliwość zawierania transakcji handlowych z innymi użytkownikami i sprzedawcami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie transakcje z osobami trzecimi, w tym między innymi warunki zakupu, warunki płatności, gwarancje i poręczenia związane z takimi transakcjami, są uzgadniane wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a drugą stroną. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI DOKONYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB W ZWIĄZKU ZE STRONĄ LUB GRĄ, A UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE TAKIE TRANSAKCJE PRZEPROWADZANE SĄ CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO. WSZELKIE GWARANCJE UDZIELANE W ZWIĄZKU Z TREŚCIAMI UDOSTĘPNIANYMI NA STRONIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM PRZEZ OSOBY TRZECIE SĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TAKIE OSOBY TRZECIE, A NIE PRZEZ NAS LUB NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE.

23.Modyfikacje.

ZASTRZEGAMY SOBIE WYŁĄCZNE PRAWO DO MODYFIKACJI LUB ZAPRZESTANIA DZIAŁANIA STRONY I/LUB GRY, W TYM WSZELKICH TREŚCI LUB FUNKCJI NA NIEJ ZAWARTYCH, W DOWOLNYM MOMENCIE, Z POWIADOMIENIEM UŻYTKOWNIKA LUB BEZ NIEGO. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI OSÓB TRZECICH W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z TEGO PRAWA. MODYFIKACJE MOGĄ OBEJMOWAĆ MIĘDZY INNYMI ZMIANY W STRUKTURZE CENOWEJ, DODANIE USŁUG BEZPŁATNYCH LUB PŁATNYCH ORAZ ZMIANY OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH DOZWOLONYCH TREŚCI, ROZMIARÓW PLIKÓW LUB ICH TYPÓW. WSZELKIE NOWE FUNKCJE, KTÓRE ROZSZERZAJĄ LUB POPRAWIAJĄ AKTUALNĄ GRĘ, RÓWNIEŻ PODLEGAJĄ NINIEJSZYM WARUNKOM UŻYTKOWANIA.

24.Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie.

W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, KARNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z GRY, UTRATY DANYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY LUB GRY LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ ODSYŁAJĄ LINKI Z TEJ STRONY. PONADTO, NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBIETNICE OSÓB TRZECICH DOTYCZĄCE NASZEJ GRY LUB TREŚCI, ANI ZA POMOC W PRZEPROWADZENIU TRANSAKCJI HANDLOWYCH Z OSOBĄ TRZECIĄ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZABRANIAJĄ WYŁĄCZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas i nasze Podmioty Stowarzyszone przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, które mogą wynikać z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania Strony lub Gry przez użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie podlegałyby odszkodowaniu ze strony użytkownika, w którym to przypadku użytkownik będzie współpracował z nami w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

25.Zakończenie użytkowania.

Użytkownik zgadza się, że możemy, według własnego uznania, zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do całości lub części Strony lub Gry, z lub bez powiadomienia i z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, z powodu naruszenia niniejszych Warunków. Wszelkie podejrzenia o oszustwa, nadużycia lub działania niezgodne z prawem mogą stanowić podstawę do zablokowania dostępu do Strony lub Gry i zgłoszenia użytkownika do odpowiednich organów, jeśli jest to konieczne. Po rozwiązaniu umowy, niezależnie od przyczyny (przyczyn) uzasadniających takie rozwiązanie, prawo użytkownika do korzystania ze Strony i Gry zostanie natychmiast utracone. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wynikające z rozwiązania lub zawieszenia, ani za żadne inne działania podjęte przez nas w związku z tym.

26.Użytkowanie międzynarodowe.

Mimo że Strona i Gra mogą być dostępne na całym świecie, nie gwarantujemy, że Treść jest odpowiednia lub dostępna do wykorzystania w miejscach poza Stanami Zjednoczonymi. Osoby decydujące się na dostęp do Strony lub Gry z innych lokalizacji robią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dostęp do Strony lub Gry spoza Stanów Zjednoczonych, jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji, w tym, ale nie tylko, za opodatkowanie produktów zakupionych przez Internet. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów, usług i/lub informacji składane w związku ze Stroną lub Grą są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.

27.Prawo właściwe.

Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Kolorado i Stanów Zjednoczonych bez względu na konflikt z przepisami prawa. Użytkownik wyraża zgodę i niniejszym poddaje się wyłącznej osobistej jurysdykcji i rozpatrywania spraw przez sądy znajdujące się w Denver, Colorado.

28.Brak prawa do odsprzedaży.

Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać, odsprzedawać, reprodukować, powielać, dystrybuować, kopiować ani wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej części Strony lub Gry, ani dostępu do Strony lub Gry, poza ograniczonymi prawami przyznanymi Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków.

29.Siła wyższa.

Poza wszelkimi wyjątkami przewidzianymi przez obowiązujące prawo, będziemy zwolnieni z odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Strony lub Gry wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, bez względu na to, czy było ono możliwe do przewidzenia przez którąkolwiek ze stron, w tym między innymi: awaria mediów lub usług, zakłócenia w pracy, wojna, pożar, wypadek, pogoda, transport, akt lub rozporządzenie rządowe oraz wszelkie inne przyczyny lub zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą, bez względu na to, czy są one podobne do tych wymienionych powyżej.

30.Rozdzielność.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlić, tak blisko jak to możliwe, pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.

31.Brak zrzeczenia się.

Brak egzekwowania lub wykonywania przez nas jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków lub praw pokrewnych nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

32.Gracze, którzy zdecydują się na grę w konkursie za złotą walutę są świadomi, że mogą stracić to wpisowe na rzecz przeciwnika z powodu braku doświadczenia lub gorszego sprzętu. Russian Fishing 4 nie ponosi odpowiedzialności za przegraną w tych konkursach.

33.Całość umowy.

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami w zakresie przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia pomiędzy nami w tym zakresie. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieskuteczne, niewykonalne lub niezgodne z prawem z jakiegokolwiek powodu, możemy zreformować takie postanowienie w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego skuteczności, wykonalności i zgodności z prawem lub takie postanowienie może zostać uznane za usunięte, a w każdym przypadku niniejsze Warunki z takim postanowieniem zreformowanym lub usuniętym pozostaną w pełnej mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Brak egzekwowania przez nas jakiejkolwiek części lub fragmentu niniejszych Warunków nie będzie uznawany za zrzeczenie się tej części Warunków. Użytkownik nie może, bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Spółki, przenosić lub przypisywać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek praw otrzymanych na mocy niniejszych Warunków na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej. Niniejsze Warunki nie mogą być zmieniane, uzupełniane ani poprawiane poprzez użycie jakiegokolwiek innego dokumentu (dokumentów) poza opisanymi powyżej. W zakresie, w jakim cokolwiek w lub związane ze Stroną lub Grą jest sprzeczne lub niespójne z niniejszymi Warunkami, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki.